Deklaracja dostępności

dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

WSTĘP:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp4.zso1.swidnik.pl, 2lo.zso1.swidnik.pl oraz zso1.swidnik.pl

Data publikacji strony internetowej 2lo.zso1.swidnik.pl: 2018-03-14

Data publikacji strony internetowej sp4.zso1.swidnik.pl: 2018-08-27

Data publikacji strony internetowej zso1.swidnik.pl: 2020-09-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 31-03-2021 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Miemczycka
e-mail: zso1@oswiata.e-swidnik.pl
lub skontaktować się z kancelarią szkoły: kancelaria@zso1.swidnik.pl
telefon: 81 751 42 47
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Świdniku, ul. Al. Wojska Polskiego 27, 21-040 Świdnik składa się z 5 segmentów połączonych ze sobą łącznikami na poziomie parteru.

W skład ZSO Nr 1 wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Sikorskiego z oddziałami przedszkolnymi, II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek ZSO Nr 1 posiada 8 wejść do szkoły. Dwa główne wejścia z przodu szkoły, z których jedno prowadzi do szatni szkolnych, a drugie na parter szkoły. Pozostałe wejścia są ewakuacyjnymi z poszczególnych segmentów. Żadne z tych wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu.

Jedynym wejściem z poziomu terenu na parter szkoły bez przeszkód architektonicznych jest bezpośrednie wejście do przedszkola od ul. Traugutta, co umożliwia przejście do kancelarii szkolnej, sekretariatu oraz gabinetów dyrektora i wicedyrektorów.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Segmenty są wielokondygnacyjne, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Żadna z toalet nie jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Korytarze są szerokie – powyżej 140 cm, do pomieszczeń nie ma progów.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy segmencie przedszkolnym przy ul. Traugutta znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku jest od parkingu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.
Oświadczenie sporządzono: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
ul. Al. Wojska Polskiego 27, 21-040 Świdnik
adres e-mail: zso1@oswiata.e-swidnik.pl
nr tel.: 81 7514247 (centrala).

Raport z dostępności: Raport zD.pdf